Luật quốc tế
Hiệp định thư về Phòng ngừa, Xóa bỏ và Trừng phạt Nạn Buôn người

CAMSA - ngày 31/7/2009.       
Hiệp định thư về việc Phòng ngừa, Xoá bỏ và Trừng phạt Nạn Buôn người, đặc biệt đối với Phụ nữ và Trẻ em (còn gọi tắt là Hiệp định thư Palermo) đã đưa ra trong Điều 3 một định nghĩa đầy đủ về tội phạm buôn người.
Điều 3: Buôn người là hành vi tuyển mộ, chuyên chở, chuyển nhượng, chứa chấp và tiếp nhận con người cho mục đích bóc lột bằng cách hăm doạ hoặc sử dụng bạo lực hay bất cứ hình thức ép buộc nào khác; bằng cách bắt cóc, lường gạt, gian trá; bằng cách lạm dụng quyền lực hoặc lợi dụng sự yếu đuối hay lợi dụng việc đưa hoặc nhận tiền hoặc lợi ích để đạt được sự đồng ý của một người đang có quyền đối với một người khác. Ít nhất, hành vi bóc lột bao gồm sự lợi dụng hành vi mãi dâm của người khác hoặc các hình thức bóc lột tình dục khác, cũng như bao gồm lao động cưỡng bức hoặc dịch vụ cưỡng bức, việc giữ nô lệ hoặc những hành vi tương tự như hành vi giữ nô lệ, hành vi giữ nông nô hay hành vi lấy bộ phận cơ thể.
Hiệp định thư Palermo có mục đích:
(a) ngăn ngừa và chống lại nạn buôn người, đặc biệt chú ý đến thành phần phụ nữ và trẻ em;
(b) bảo vệ và giúp đỡ các nạn nhân của nạn buôn người qua việc tôn trọng hoàn toàn nhân quyền của họ; và
(c) khuyến khích sự hợp tác giữa các quốc gia thành viên để đạt những mục đích nêu trên.
Hiệp định thư Palermo đã được Khoá họp 55 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua bằng Nghị quyết số A/RES/55/25 vào ngày 15/11/2000. Theo hiệp định thư này các quốc gia phải đưa ra các biện pháp để:
- truy nã và trừng phạt những kẻ buôn người quốc tế;
- thúc đẩy sự hợp tác giữa các quốc gia để chống lại nạn buôn người một cách hữu hiệu hơn;
- bảo vệ các nạn nhân của nạn buôn người và giúp đỡ họ trở về quốc gia của họ hay một quốc gia khác một cách an toàn;
- thông tin cho quần chúng về nạn buôn người và giúp quần chúng ý thức về những hậu quả tai hại đối với cả thủ phạm lẫn nạn nhân của nạn buôn người.

Read more...
 
Công ước Quốc tế về Nô lệ

CAMSA - ngày 8/6/2009.
Công ước về Nô lệ được ký vào ngày 25 tháng 9 năm 1926 ở Genève. Với công ước này Quyền-không-bị-bắt-làm-nô-lệ trở thành một trong những nhân quyền được pháp chế hoá sớm nhất.
Điều 1:
Những định nghĩa sau đây được áp dụng cho Công ước này:
(1) Nô lệ là một quy chế hay tình trạng của một người bị (người khác) thực thi một hay tất cả những quyền sở hữu.
(2) Buôn bán nô lệ bao gồm mọi hành vi liên quan đến việc bắt được, giành được, chuyển nhượng một con người với ý định đưa người đó vào tình trạng nô lệ; mọi hành vi liên quan đến việc giành một người nô lệ với ý định bán hoặc trao đổi; mọi hành vi chuyển nhượng bằng cách bán hay trao đổi một người nô lệ với ý định sẽ bị bán hoặc bị đổi chác, và, nói chung mọi hành vi buôn bán hoặc chuyên chở người nô lệ.

Read more...
 
Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị

CAMSA - ngày 7/8/2009. 
Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, Công ước Quốc tế về Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hoá và Công ước Quốc tế về Quyền dân sự và Chính trị  hợp thành Hiến chương Nhân quyền, tức là những văn bản quan trọng nhất về nhân quyền. Như cái tên của nó đã nêu đầy đủ, công ước quốc tế này khai triển ý nghĩa và qui định giới hạn của các quyền về dân sự và chính trị được nêu tại Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền.
Điều 8 của "Công ước Quốc tế về Quyền dân sự và Chính trị" qui định:
1. Không ai có thể bị bắt làm nô lệ; chế độ nô lệ và mọi hình thức buôn bán nô lệ đều bị cấm chỉ.
2. Không ai có thể bị bắt làm nô dịch.
a. Không ai có thể bị cưỡng bách lao động.
b. Khoản 3 (a) nói trên không được áp dụng tại các quốc gia trong đó luật pháp cho phép toà án có thẩm quyền tuyên án tù khổ sai.
c. Trong phạm vi khoản này, không được coi là "lao động cưỡng bách":
i. Ngoài trường hợp nêu ở khoản (b) trên đây, những công tác hay dịch vụ mà các tù nhân phải làm trong thời gian bị giam giữ chiếu theo một bản án hợp pháp của toà án, hay phải làm trong thời gian được phóng thích có điều kiện.
ii. Nghiã vụ quân sự, hay nghiã vụ quốc gia áp dụng cho những người được luật pháp cho miễn thi hành nghiã vụ quân sự vì lý do lương tâm.
iii. Nghiã vụ cộng đồng trong trường hợp khẩn trương hay thiên tai đe doạ đời sống hay sự an lạc của cộng đồng.
iv. Những nghiã vụ dân sự thông thường.

Read more...
 
Công ước ILO số 143 về Người lao động Di cư

CAMSA - ngày 31/7/2009.
Công ước ILO (số 143) đưa ra các biện pháp phòng chống việc di cư lén lút và bất hợp pháp đồng thời khẳng định nghĩa vụ bảo vệ các nhân quyền căn bản của tất cả mọi người lao động di cư. Công ước ILO (số 143) qui định quốc gia thành viên phải bảo đảm bằng luật pháp trong lãnh thổ của họ sự bình đẳng giữa những người lao đông di cư hợp pháp và các người lao động bản địa, để cho người lao động di cư hợp pháp được bình đẳng về cơ hội và về cách đối xử trong lãnh vực việc làm và nghề nghiệp, an sinh xã hội, công đoàn, các quyền văn hóa, và các quyền tự do của cá nhân cũng như của tập thể những người lao đông di cư hoặc thân nhân của họ. Công ước ILO (số 143) kêu gọi các quốc gia thành viên cho phép những người lao động di cư có giấy tờ hợp pháp được dễ dãi đoàn tụ với gia đình.

Read more...
 
Công ước ILO số 100 về Trả lương Bình đẳng

CAMSA - ngày 31/7/2009.
Công ước ILO (số 100) bắt buộc các quốc gia thành viên phải bảo đảm việc áp dụng nguyên tắc trả lương bình đẳng cho người lao động nam và nữ khi họ làm những việc có giá trị tương đương với nhau. Danh từ "trả lương" được hiểu theo nghĩa rộng là tiền lương hoặc tiền thù lao bình thường, cơ bản hoặc tối thiểu, và tất cả mọi phụ phí mà người chủ sử dụng lao động trả trực tiếp hay gián tiếp, dù bằng tiền mặt hay bằng hiện vật phát sinh từ việc làm của người lao động.

Read more...
 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  Next 
  •  End 
  • »


Page 1 of 3

Góp Sức

Đóng Góp Vào Qũy Hoạt Động CAMSA

Gởi Checks/Money Orders:

Xin viết checks hay money orders cho "BPSOS/CAMSA" và gởi về địa chỉ sau:

BPSOS
Attn: CAMSA
PO Box 8065
Falls Church, VA 22041
USA

Chân thành cảm ơn sự yểm trợ qúy báu của qúy mạnh thường quân!

Liên hệ tới CAMSA

Email CAMSA: [email protected]

Lượng truy cập

We have 84 guests online