Cần mời gọi sự hợp tác của các tổ chức phi chính phủ

CAMSA - ngày 22/11/2010.

1. Cần quan tâm đến hội nhập luật quốc tế và khu vực;

2. Cần bổ túc định nghĩa Buôn Người một cách đầy đủ và rõ ràng;
3. Cần hình sự hóa tội buôn người;
4. Cần coi phòng chống buôn bán lao động là một trọng tâm của Luật;
5. Cần hướng về quyền lợi của nạn nhân bị buôn bán;


6.    Cần mời gọi sự hợp tác của các tổ chức phi chính phủ (NGO)
Phòng chống tệ nạn buôn người là một công tác rất lớn đòi hỏi chính phủ phải có chính sách phối hợp toàn diện giữa các cơ quan chính phủ với nhau và giữa các cơ quan chính phủ với các tổ chức phi chính phủ. Luật quốc tế và luật của các quốc gia Châu Á khác luôn có qui định rõ ràng về vấn đề này. Do đó ý tưởng phối hợp làm việc giữa cơ quan nhà nước trong Dự luật (Điều 43 đến 50) là đúng nhưng chưa đủ. Trước hết việc giao cho bộ công an trách nhiệm phối hợp các hoạt động của tất cả các ban ngành (Điều 43) sẽ tạo cảm tưởng rằng bộ công an đứng trên tất cả các bộ khác và như thế làm giảm hiệu năng của công tác chống buôn người thường rất đa dạng. Ngoài ra Dự luật đã hoàn toàn không có qui định về vai trò của các tổ chức phi chính phủ (NGO) là những tổ chức có đóng góp thiết thực và đã tạo nhiều thành tích trong việc chống buôn người trong thời gian qua.

ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI:
CAMSA đề nghị các nhà làm luật Việt Nam sửa đổi và bổ sung Dự luật Phòng Chống Mua Bán Người như sau:
Bổ sung Điều ZYY (Việc tiếp tục trợ giúp nạn nhân được giải cứu):
Các cơ quan chức năng Việt Nam sẽ cho phép và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho các tổ chức NGO quốc tế đã từng tham gia giải cứu hay giúp đỡ cho nạn nhân khi còn ở nước ngoài được tiếp tục tiếp cận với nạn nhân sau khi hồi hương để giúp đỡ.

Bổ sung Điều ZYZ (Thành lập Ủy Ban Hành động Liên ngành về Nạn Buôn người)  :
a)    Ủy Ban Hành động Liên ngành về Nạn Buôn người là cơ quan phối hộp các hoạt dộng chống buôn người trên phạm vi quốc gia. Ủy Ban này sẽ gồm đại diện của các cơ quan chính phủ [Bộ công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện của các tổ chức cung cấp dịch vụ cho nạn nhân của nạn buôn người [Hội Phụ nữ, Hội Thanh niên] và đại diện của các tổ chức phi chính phủ quốc gia và quốc tế [NGO].
b)    Ủy Ban Hành động Liên ngành về Nạn Buôn người có nhiệm vụ
- Điều phối việc thực hiện Luật Phòng Chống Mua Bán Người, kể cả việc soạn thảo các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Đưa ra một kế hoạch hành động quốc gia bao gồm các biện pháp phòng ngừa; phát giác, giúp đỡ và bảo vệ nạn nhân; truy nã thủ phạm; huấn luyện các cơ quan nhà nước và tư nhân; phối hộp và giám sát việc thi hành kế hoạch này.

 

 

Góp Sức

Đóng Góp Vào Qũy Hoạt Động CAMSA

Gởi Checks/Money Orders:

Xin viết checks hay money orders cho "BPSOS/CAMSA" và gởi về địa chỉ sau:

BPSOS
Attn: CAMSA
PO Box 8065
Falls Church, VA 22041
USA

Chân thành cảm ơn sự yểm trợ qúy báu của qúy mạnh thường quân!

Liên hệ tới CAMSA

Email CAMSA: [email protected]

Lượng truy cập

We have 83 guests online