Tài liệu tham chiếu
Luật Phòng chống mua bán người của Việt Nam

CAMSA - ngày 01/04/2011.

LTS: Ngày 31 tháng 03 năm 2011, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội Việt Nam khoá XII đã thông qua Luật phòng chống mua bán người. Luật này có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01/01/2012.

Xin gửi tới Quý độc giả toàn văn Luật phòng chống mua bán người.

Read more...
 
Dự Luật phòng chống mua bán người (Lần thứ 9)

DỰ THẢO LUẬT PHÒNG CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI LẦN THỨ 9 CỦA VIỆT NAM (ngày 25/12/2010).

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống mua bán người.
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi mua bán người, hành vi liên quan đến mua bán người; tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; trách nhiệm của Chính phủ, các bộ và địa phương trong phòng, chống mua bán người; hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1.    Tuyển mộ là hành vi mời chào, tuyển chọn người;
2.    Vận chuyển là hành vi chuyên chở hoặc di chuyển người bằng bất kỳ phương thức, phương tiện nào từ nơi này đến nơi khác.
3.    Chứa chấp là hành vi sử dụng, thuê, cho thuê hoặc mượn, cho mượn địa điểm, phương tiện để cầm giữ người.
4.    Bóc lột tình dục là việc ép buộc người khác mại dâm, sử dụng người làm đối tượng để sản xuất ấn phẩm khiêu dâm hoặc làm nô lệ tình dục.
5.    Cưỡng bức lao động là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc các thủ đoạn khác nhằm buộc người khác thực hiện công việc trái ý muốn của họ.

Read more...
 
Báo cáo thẩm tra về Dự luật PCMBN của Ủy ban Tư pháp

BÁO CÁO THẨM TRA
Dự án Luật phòng, chống mua bán người - Ủy ban Tư Pháp Quốc hội Việt Nam

Kính thưa các vị Đại biểu Quốc hội,

Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 của Quốc hội, ngày 06/9/2010 Ủy ban tư pháp đã tổ chức phiên họp toàn thể để thẩm tra dự án Luật phòng, chống mua bán người theo Tờ trình số 104/TTr-CP ngày 03/9/2010 của Chính phủ do đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp, thay mặt Bộ trưởng, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình bày. Tham dự phiên họp có lãnh đạo Ban dân nguyện, Ủy ban về các vấn đề xã hội, Bộ Quốc phòng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số cán bộ cấp vụ, chuyên viên: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Văn phòng Chủ tịch nước. Dự án Luật đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 34 (tháng 9/2010). Tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ủy ban tư pháp và ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật và có Tờ trình số 124/TTr-CP ngày 24/9/2010 (sau đây gọi tắt là Tờ trình) trình Quốc hội tại kỳ họp này. Dưới đây, Ủy ban tư pháp xin trình Quốc hội Báo cáo thẩm tra về dự án Luật phòng, chống mua bán người.

Read more...
 
Dự thảo Luật phòng chống mua bán người (lần 8)

DỰ THẢO THỨ TÁM LUẬT PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống mua bán người.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi mua bán người, hành vi liên quan đến mua bán người và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người; tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; trách nhiệm của Chính phủ, các bộ và địa phương trong phòng, chống mua bán người; hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Mua bán người là hành vi chuyển giao, tiếp nhận người để lấy tiền hoặc lợi ích vật chất khác.
2. Tuyển mộ là hành vi mời chào, tuyển chọn người để mua bán hoặc chuyển giao theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 3 của Luật này.
3. Vận chuyển là hành vi chuyên chở người từ nơi này đến nơi khác để mua bán hoặc chuyển giao theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 3 của Luật này.
4. Chứa chấp là hành vi sử dụng, thuê, cho thuê hoặc mượn, cho mượn địa điểm, phương tiện để mua bán hoặc chuyển giao theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 3 của Luật này.
5. Bóc lột tình dục là hành vi sử dụng một người để mại dâm, nô lệ tình dục hoặc để sản xuất các ấn phẩm khiêu dâm.
6. Bóc lột sức lao động là hành vi sử dụng sức lao động của người khác mà không trả công hoặc trả công không tương xứng với sức lao động người đó đã bỏ ra.
7. Cưỡng bức lao động là hành vi ép buộc người khác phải thực hiện những công việc trái với ý muốn của họ bằng cách dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc các thủ đoạn khác.
8. Nạn nhân là người bị xâm hại bởi các hành vi quy định tại Điều 3 của Luật này.
9. Cơ sở bảo trợ xã hội là Trung tâm bảo trợ xã hội do Nhà nước thành lập tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để tiếp nhận, cung cấp các dịch vụ chăm sóc, tư vấn và hỗ trợ những điều kiện cần thiết khác cho nạn nhân và các đối tượng bảo trợ xã hội khác.
10. Cơ sở hỗ trợ nạn nhân là tổ chức do tổ chức, cá nhân trong nước  thành lập, hoạt động vì mục đích nhân đạo, phi lợi nhuận để tham gia tiếp nhận, cung cấp các dịch vụ chăm sóc, tư vấn và hỗ trợ những điều kiện cần thiết khác cho nạn nhân.

Read more...
 
Dự thảo Luật phòng chống mua bán người (lần thứ 7)

DỰ THẢO LUẬT PHÒNG CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI CỦA VIỆT NAM (Lần thứ 7)

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống mua bán người.
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định các biện pháp phòng, chống mua bán người; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống mua bán người; xác minh, tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Mua bán người được hiểu là một trong các hành vi sau đây:
a) Chuyển giao, tiếp nhận người hoặc tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người để chuyển giao bằng thủ đoạn dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực, bắt cóc, lừa gạt, lạm dụng quyền lực, lợi dụng tình trạng quẫn bách của người khác hoặc bằng các thủ đoạn khác để đổi lấy tiền hoặc lợi ích vật chất khác hoặc nhằm mục đích bóc lột tình dục, bóc lột sức lao động, lấy các bộ phận cơ thể hay vì mục đích vô nhân đạo khác.
b) Chuyển giao, tiếp nhận hoặc tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người chưa thành niên, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất để chuyển giao nhằm đổi lấy tiền hoặc lợi ích vật chất khác hoặc nhằm mục đích bóc lột tình dục, bóc lột sức lao động, lấy các bộ phận cơ thể hay vì mục đích vô nhân đạo khác.
2. Nạn nhân là người được xác định bị mua bán trong vụ án mua bán người

Read more...
 Góp Sức

Đóng Góp Vào Qũy Hoạt Động CAMSA

Gởi Checks/Money Orders:

Xin viết checks hay money orders cho "BPSOS/CAMSA" và gởi về địa chỉ sau:

BPSOS
Attn: CAMSA
PO Box 8065
Falls Church, VA 22041
USA

Chân thành cảm ơn sự yểm trợ qúy báu của qúy mạnh thường quân!

Liên hệ tới CAMSA

Email CAMSA: [email protected]

Lượng truy cập

We have 85 guests online